Om rådighedsbeløb  & Overførselsindkomster.

r11

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

Sociale satser for folkepension, førtidspension samt kontanthjælp


Nov. 2013 Satser for 2014  Folkepension Jan 2014
                                                                        kr. årlig    kr. mdl.
Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)                      70.896     5.908
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3) 73.644      6.137
Total for enlig                                                   144.540    12.045

Den supplerende pensionsydelse (Ældrecheck) (lov § 72 d, stk. 1) 16.200 -
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse 80.300
(lov § 49, stk. 1, nr. 7 og §72d, stk.2 )
Kildested: Ældresagen.dk
Kommentar/PerChr.
Ikke de store stigninger for folkepensionister.


26.6.2013 Danskere vil gøre forskel på kontanthjælpsmodtagere
Unge skal arbejde for kontanthjælpen, mens ældre skal behandles mere lempeligt, mener massivt flertal i ny måling.
Der skal være forskel på, hvordan unge og ældre kontanthjælpsmodtagere behandles. Unge skal arbejde for kontanthjælpen, mens ældre skal behandles mere lempeligt, mener et stort flertal af danskerne ifølge ny måling, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4.

Ifølge målingen mener 86 procent af danskerne, at ledige mellem 18 og 30 år skal arbejde i nyttejob for kontanthjælpen. Derimod er det kun 30 procent af danskerne, som mener, at ledige over 60 år skal sendes ud i nyttejob.

Kildested: Læs her link > www.b.dk/nationalt/danskere-vil-goere-forskel-paa-kontanthjaelpsmodtagere

¤ DW/PC Kommentar: Lyder ski godt at man vil tage hensyn til de ældre der har slidt og slæbt.
De fortjener ski' at være i fred for at skulle ud og yde noget for deres kontanthjælp.

Men, men Læs også: 27.6.2013 S vil ikke gøre forskel på unge og ældre ledige
Unge såvel som ældre kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for deres ydelse, mener Socialdemokraterne.
www.b.dk/politiko/s-vil-ikke-goere-forskel-paa-unge-og-aeldre-ledige-0


Juni 2013 Nyt: Der er også et nyt skema vedr. Danmarks nye fattigdomsgrænse. Se det her

 

  Information for og til brugerne om rådighedsbeløb, formue m.v.

Sociale satser for borgere på overførselsindkomst = folkepension og førtidspension samt kontanthjælp m.v. og info om Inddrivelsesvejledning fra skat m.m.

 

Denne side handler om - Ftp -  Folkepension m.v. samt kontanthjælp: Nyheder og information om relaterede emner. 

Kan man få hjælp, hvis man har formue? 

Formularer for brugerne findes Her:  - Råd og vejledning til hjælp 

 

Ressource profil skemaet:  (Arbejdsevnemetoden i anvendelse. Gældende fra 01 januar 2003) 

Beskrivelse og opbygning / udfyldelse af skemaets 5. sider med spørgsmål. Inkl.. vejledning til udfyldelsen. 

Hent og se det her via Læs også der om rådighedsbeløb hvor der er link til relevante informationer

 


Feb. 2013 Lidt om ledighedsydelse

Ledighedsydelse det er hvis du er tilkendt fleksjob og ikke er i fleksjob så ryger du på ledighedsydelse, du kan også være syg på ledighedsydelse.

Ledighedsydelse
Når du får et fleksjob, mister du retten til arbejdsløshedsdagpenge. Du har i stedet mulighed for at få udbetalt ledighedsydelse.
Fleksjob – nye regler fra 1. januar 2013
Gode informationer og råd. Læs mere på IDA.dk siden http://ida.dk/content/ledighedsydelse


Du kan også læse mere om ledighedsydelsen på bm.dk webside
Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.
Ledighedsydelse er til personer, der er visiteret til et fleksjob og er ledige. De modtager ledighedsydelse, så længe de venter på at få et fleksjob.
Læs her for flere oplysninger: http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Ydelser/Ledighedsydelse.aspx

Satser for 2013
Ledighedsydelse                      Sats pr. uge
Ledighedsydelse (maksimum)           3.645 kr.

Fleksydelse                             Sats pr. år
Fleksydelse                                 189.516 kr.


Kildested: Satser for 2013 bm.dk/da/ http://bm.dk/da/Tal og tendenser/Satser for 2013.aspx


19.12.2012 Der kan nu læses her om nyeste satser for 2013:

Vejledning om satser mv. 2013 - Satser kan hentes  her i pdf
Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp,
revalidering, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, aktiv beskæftigelsesindsats samt rådighedsbeløb og
resultattilskud på integrationsområdet.
Den fulde tekst her > Link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=144138

Og her finder du satser og vejledning for bl.a. Folke og førtidspensioner m.v.: Vejledning kan hentes  her i pdf
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område
Den fulde tekst her > Link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143736


 1. okt. 2012 Minister: Bistandsklienter må godt eje hus
"At ansøge om kontanthjælp er ikke ensbetydende med at skulle gå fra hus og hjem," lyder det fra beskæftigelsesministeren. Hun er træt af opfattelsen af, at arbejdsløse tvinges til at spise mursten, før de kan få kontanthjælp.
Arbejdsløse må gå fra hus og hjem, lade sig skille eller sælge deres rustne Toyota Corolla, før de kan gøre sig håb om at hæve kontanthjælp.
Mens tusindvis nærmer sig dagpengegrænsen, eskalerer debatten om, hvor fattig man skal være for at få kontanthjælp.

Det får nu beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) til at gå i rette med opfattelsen af, at arbejdsløse boligejere skal 'spise mursten', før de kan få kontanthjælp.

"Jeg vil gerne rette en ret væsentlig misforståelse, der desværre har bredt sig mange steder. At ansøge om kontanthjælp er ikke ensbetydende med at skulle flytte fra hus og hjem," siger hun.

Læs mere på kildestedet:

¤ DW/PC Kommentar:
Citat lånt Fra avisen dk. indlæg.: Realiteten er at man som kontanthjælpsmodtager ikke kan blive siddende ret længe i huset fordi man ender i en massiv gældsfælde man aldrig kommer ud af igen.
Dette gælder for DEM som p.gr. af lille restgæld i huset godt kunne være blive boende
Men for mange af dem der mister dagpengene til nytår rækker kontanthjælpen altså ikke til betalingerne til kreditinstitutterne, og når de yderligere skal belåne mere eller mindre firværdi så ramler det økonomisk for dem. Citat slut. Læs mere på siden under indlæg


15.11.2012 Læs også:
Kan du modtage kontanthjælp hvis du ejer hus eller lign ?
Praksisnyt fra DUKH: Kontanthjælp og ejerbolig
Det sker ofte, at DUKH hører fra borgere, der f.eks. falder for varighedsbegrænsningen i sygedagpengelovgivningen, at de ikke kan modtage kontanthjælp efter aktivloven, fordi de jo ejer et hus eller en ejerlejlighed. Læs mere her i pdf:
 


9.4.2012 Kontanthjælpen skal mindst fordobles!
Kontanthjælpen og de andre overførselsindkomster bør fordobles, for man skal huske at det er af nød man modtager hjælpen. Og ikke mindst at
man skal igennem de tre dogmer, der er hænger sammen med det at modtage en overførselsindkomst.

De tre dogmer er mistænkeliggørelse, umyndiggørelse og ydmygelse. Kommunerne fører an i udførelse af dogmerne, men folketingspolitikkerne,
aviserne, debatørerne, ja selv familie og venner, går ikke glip af muligheden, for at benytte mindst et af dogmerne.

De tre dogmer overlapper tit hinanden, men jeg vil alligevel gøre et forsøg på at uddybe dem.

Læs mere og hele artiklen/læserbrevet samt kommentarer på kildestedet:
http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ECE1590870/kontanthjaelpen-skal-mindst-fordobles/
¤ DW/PC Kommentar:
Det er en rigtig god beskrivelse af de 3 dogmer der her remser op.
Men det bliver sikkert meget svært at få gennemført fordoblingen. Især når vi dag efter dag læser, at vi har for store udgifter til dem på
overførselsindkomster.
Og det bliver ikke bedre med det der er lagt frem i reformen. Her skal der jo skæres på flere områder.
Københavns Kommune Personligt tillæg pr. 1. Marts 2012 ( Rådighedsbeløb )

PS. Der kan være sket ændringer på området. Klik ind på Borgerservice.dk og søg efter info


Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Det vil sige, at du kan søge om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale. ( Rådighedsbeløb )

Det kan for eksempel være helbredsbetingede udgifter, som ikke dækkes af helbredstillæg, så som:
•Lægeordineret medicin uden tilskud
•Diætkost
•Egenbetaling efter helbredstillæg er ydet
•Flytning til ny bolig af helbredsmæssige årsager
Du kan også søge om personligt tillæg til andre udgifter, for eksempel supplement til pensionen, hvis du ikke har optjent ret til fuld pension.

Økonomisk vurdering
Dit pensionskontor afgør, om du er berettiget til et personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af dine og din ægtefælles eller samlevers økonomiske forhold. Vurderingen sker på baggrund af det beløb, du har til rådighed til almindelige leveomkostninger, når du har betalt dine faste udgifter til husleje, varme, el, forsikring, tv-licens og telefonabonnement mv.

Når du søger om personligt tillæg, skal du derfor oplyse dine og din ægtefælles eller samlevers indtægter, faste udgifter og størrelsen af den likvide formue.

Københavns Kommune har fastsat vejledende rådighedsbeløb på: (Søg i din egen kommunes borgerservice for rådighedsbeløb)
•5.200 kr. om måneden for enlige pensionister
•8.600 kr. om måneden for gifte og samlevende pensionister
Hvis du selv kan betale en konkret udgift, uden at dit rådighedsbeløb kommer under den vejledende grænse, kan du ikke få hjælp.

Likvid formue indgår i den samlede vurdering af, om du er berettiget til et personligt tillæg. Ved personligt tillæg medregnes også friværdi i sommerhus.

At rådighedsbeløb er vejledende betyder, at dit pensionkontor skal foretage en samlet vurdering af dine forhold. Du har altså ikke automatisk krav på et personligt tillæg, selvom du ligger under de vejledende grænser.

Du skal søge dit pensionskontor om personligt tillæg i hvert enkelt tilfælde, og samtidig skal du altid huske at søge om det personlige tillæg, inden du har udgiften.

Personlige tillæg er skattefri.
Kilde: Københavns Kommune Borger Økonomi http://www.kk.dk/Borger/Oekonomi.aspx
Sidst redigeret 07/07 - 2011


Jan. 2012 Inddrivelsesvejledning Klik ind her på skat og søg som borger

Rådighedsbeløb Familietype 1-7 Hovedresultater i oversigtsform
Klik ind her for oversigt og mere info

Indkomst og skat:
Familietypeeksempler for indkomst og skat + årligt rådighedsbeløb for 2011 (af den 2.2.2011)
Eksempel på skattebetalingen i perioden 2007 til 2011 for en enlig pensionist i lejebolig med ATP
http://www.skm.dk/tal_statistik/familietypeeksempler/7112.html

Se alle familietyper her:
http://www.skm.dk/tal_statistik/familietypeeksempler/

 


Spc. skema i Excel ud fra skats metode kan ses her på:
1. metode *Med nominelt Beregningsbeløb*: Rådighedsbeløb før faste udgifter øverst på arket. Og lige under eks. på beregning til rådighed når faste udgifter er betalt og udført af undertegnede.
Og næste 2. metode med: *Realt rådighedsbeløb, 1994-niveau: I alt kr.*
Og lige under eks. på beregning til rådighed når faste udgifter er betalt og udført af undertegnede.

Download skemaet her (Åbner i nyt vindue.)

(Kan gemmes for egen udregning. Skift de påskrevne relevante beløb ud med dine egne.)


08.12.2011 Kontanthjælpsbeløb m.fl. Satser for 2012
Her kan du løbende holde dig informeret om satserne for 2012.
BM opdaterer satserne efterhånden som de bliver offentliggjort. (Link til de enkelte satser (beløb) står th. på siden):

Satser for 2012
Aktivering
Barselsdagpenge
Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension
Dagpenge
Delpension
Efterløn
Fleksydelse
Kontanthjælp
Revalidering og ledighedsydelse
Sygedagpenge

Kildestedet Beskæftigelsesministeriet

Satser for pensioner kan du læse om her Sociale satser Pensioner nyt


 At være på kontanthjælp eller pension? 

Her har man jo ikke nogen chance til at spare lidt op.

Og vinder man lidt i tips eller får lidt formue på anden måde? Så skal det jo oplyses til forvaltningen/boligsikringskontoret. For ved formue skal der jo modregnes på de ydelser der gives.

Man må som Kont,hj,modtager kun ha' formue op til 10.000,- og som Pensionist op til kr. 50.000,-
Og af den formue skal du så selv betale for diverse ting du før fik ydelse til i form af økonomisk ekstrahjælp.

Og har du som kontanthjælpsmodtager en formue på over 10.000,- skal der ske modregning i din kontanthjælp = Du skal leve af den formue du har fået. Se eksempel her for en kont.hj.modtager

Eks. Du har en formue på 30.000,- ved en gevinst på tips el. lign.

Så skal der modregnes i din kontanthjælp og formuen deles op i de antal md. formuen forventes at kunne dække i stedet for din kontantydelse.

I dette her eks. vil den dække for ca. 3 md.s udbetaling minus evt. fradrag af evt., nødvendige nyanskaffelser og som vurderes af forvaltningen ud fra dine oplysninger.

Får du som kontanthjælpsmodtager udbetalt dit tilgodehavende fra LD-Fonden? Eller andre pensionsopsparinger. Husk så at der sker modregning i dine kontanthjælp og ydelser.
Lad dit tilgodehavende blive stående til du skal på alm. pension eller til evt. tilkendelse af en førtidspension.
Da er reglerne anderledes gældende. 

Du skal altid straks henvende dig til forvaltningen for at få lavet en beregning ud fra den formue du for tiden har og ud fra de evt. nyanskaffelser du måtte ha' behov for.

Når formuen så er brugt op, kan du igen få normal kontanthjælp og hjælp til andre nødvendige ydelser.

Jeg personligt syntes det er urimelige med de lave grænser i begge tilfælde og at beløbsgrænser bør sættes op.

For Kontanthjælpsmodt bør formuegrænsen sættes op til f.eks. kr. 30.000,- For Pensionister bør formuegrænsen op sættes til f.eks. kr. 75.000,- 

Og man kan jo så evt. tilføje den regel. At skylder man penge til det offentlige skal der betales 50% af på gælden af den formue man har fået. Og helt klart at man selv betaler for de ydelser der ellers gives når man ingen formue har.
Boligydelserne skal der ikke røres ved når formuerne er så lave. Her skal de gældende regler vedr. kapitalindkomst i beregningerne være uforandret. 

 

At være enlig på overførselsindkomst / Kontanthjælp / Kæreste

Om at være enlig og være på overførselsindkomst:

En enlig mor til 3 børn. Er under udd. på reva. og har været det i 6 mdr. Hun har været på kontanthjælp/orlov siden 2004 hvor hun da blev alene!

Hun har nu været så heldig at møde en sød mand som hun og hendes børn har set noget til de sidste 2 mdr.

Nu er der kommet brev fra kom. Hun er indkaldt til samtale da de har fået oplyst at hun har en mand på sin adr. hvilket hun ikke har! Han har sit ejet hjem, men besøger hende og børnene og omvendt!

Hvordan skal hun forholde mig til mødet og hvad siger loven. Kan det virkelig passe at hun ikke må have besøg af en kæreste ?

Og skal hun og den nye kæreste partout "flytte" sammen dagen efter de har lært hinanden at kende efter lovgivningen. Det jo absurd for man skal jo lige lære hinanden at kende ordentligt først. Hjælp hvad skal hun gøre?

Ovenstående omskrevet lidt undertegnede da vedkommende godt vil være anonym.

Jeg selv har svaret spørgeren således med få ændringer:

Normalt svares der ikke på konkrete spørgsmål, og jeg svarer dig ud fra almen viden.

Jeg vil tro at der er en der har fået ondt et vist sted, og fortalt komm. at du har en mand boende uden at kende til fakta.

Nogen mennesker er misundelige og onde.

Selvfølgelig må du ha' en kæreste/ven uden at I partout skal flytte sammen og uden at det skal kunne berøre din husstandsindkomst /boligsikring m.v.

Og det er mig bekendt ikke forbudt at ha' overnattende gæster uanset køn og forhold.

Kæreste deler du jo ikke husholdning med eller på anden måde støtter økonomisk til dit hjems faste udgifter m.v. Og så længe der intet økonomisk er imellem jer af fælles udgifter m.v. så har komm. intet at komme efter.

For mig at se, kan du kun afvise den påstand komm. her kommer med, om at du har en mand boende.

Og det skal du holde fast ved, samt at du og kun du alene betaler for de udgifter du har i forbindelse med din bolig, husholdning og børnene. Og at han alene betaler sin egen bolig m.v.  I har simpelthen hvert  jeres at betale til uden hjælp fra andre økonomisk

Dette skrevet til dig ud fra min almene viden. Evt. love og regler på området kan findes uder http://www.sm.dk/

Med venlig hilsen

Per C

www.depweb.dk/_social_info

Et lign. svar er kommet fra andet sted:

Svar :
Kære enlig mor
Ja, hvordan kommunen har fået oplyst, at du har en mand boende hos dig kan man jo kun gisne om.

Jo du må gerne have besøg af din ven, han har jo sin egen adresse.
Når du skal til mødet med kommunen, kan du med god samvittighed fortælle dem, at din ven har egen adresse og kun besøger dig .Hvis de vil vide mere, kan du jo give dem hans adr.
Jeg kan ikke give dig et link til bistandsloven, men et link til "Ældresagen.dk" hvor der i "værd at vide" bogen står noget om kontanthjælp.
Din ven forsørger dig jo ikke, han er kun gæst i det hjem.

Håber alt godt for jer i fremtiden.

Venlig hilsen


Spørg evt. på siden k10.dk der har mange oplysninger til brugerne

 


Om Formueforhold for Kontanthjælpsmodtagere og Pensionister:

PS. Der kan være sket ændringer på området. Klik ind på Borgerservice.dk og søg efter info

Kan man få kontanthjælp, hvis man har formue? 
Som hovedregel er det en betingelse for at få kontanthjælp, at ansøgeren eller ægtefællen ikke har formue. Kommunen ser dog bort fra beløb op til 10.000 kr. og for ægtefællen 20.000 kr. Der kan desuden ses bort fra en mindre formue, som er nødvendig for at bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til pågældende eller familiens erhvervs- og uddannelsesmuligheder. 


Kapitalpensioner og anden opsparing 
Kommunen skal i en sammenhængende periode på 6 måneder se bort fra formue i form af kapitalpensioner, anden opsparing, der er beregnet til udtræden af arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. Efter udløbet af perioden skal kommunen se bort fra formue i form af kapitalpension m.v. som ikke overstiger 50.000 kr. pr. person. Er personen gift, betyder det, at kommunen ser bort fra 100.000 kr. uanset hvem af ægtefællerne der har opsparingen. 

-------------------------------------
Formuens betydning
Efter aktivlovens § 14 gælder det som hovedregel, at hverken du eller din eventuelle ægtefælle må være i besiddelse af en formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen skal dog i alle tilfælde se bort fra beløb på op til 10.000 kr. pr. person - for ægtefæller således 20.000 kr. Har du en større formue, som der ikke kan ses bort fra, skal den forbruges, før du kan få kontanthjælp. Du må ikke ødsle den væk. Som hovedregel skal den vare så længe, som en beregning af din månedlige hjælp viser, at den kan.
Formue kan være kontanter, obligationer, aktier, arv, bil, overskydende skat og let omsættelige effekter i øvrigt. Ædle metaller m.v., der er erhvervet som investeringsobjekter, betragtes også som formue, der skal realiseres, før du kan få kontanthjælp. Genstande med åbenbar affektionsværdi f.eks. arvesmykker kan ikke kræves realiseret. Endvidere kan formue være kapitalpensioner, kostbart indbo f.eks. malerier og tæpper samt indbo udover det normale, lotterigevinster, f.eks. pengebeløb, forbrugsgoder, rejser m.v., biler og sommerhuse. Bistandskontoret skal ved skønnet over, om en formue skal søges realiseret, lægge vægt på, om formuen kan realiseres, uden at du lider noget særligt tab derved.
Kommunen ser normalt bort fra formue i form af ejerbolig eller andelsbolig, hvis du eller din familie bor der. Hvis der er en betydelig friværdi i boligen, kan kommunen ud fra en konkret vurdering henvise dig til at optage lån. En forudsætning herfor er, at du vil kunne klare de øgede boligudgifter, der følger med lånet.

Formålsbestemt formue
Kommunen skal efter aktivlovens § 14, stk. 2 se bort fra den del af en formue, som er nødvendig for at bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens/familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Det er ikke i sig selv afgørende, med hvilket formål du har foretaget opsparingen. Det afgørende er derimod, om formuen er nødvendig ud fra en vurdering af din og familiens boligstandard eller erhvervs- og uddannelsesmuligheder. Herom står der i vejledningen til loven: 

Formue 
§ 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr. 

Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. 

Stk. 3. Der skal tillige ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter 

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, 
2) lov om erstatningsansvar eller 
3) lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. 

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade. 

Stk. 5. Kommunen ser endvidere bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, litra z. 

Kapitalpensioner m.v. 
§ 15. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der ses bort fra formue i form af kapitalpensioner, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. 

PS. Der kan være sket ændringer på området. Klik ind på Borgerservice.dk og søg efter info

Eksempel på modregning:

En ung (Ml. 18-21 år.) får udbetalt sin børneopsparing på 21.000,-. Vedkommende er på kontanthjælp. Får besked fra Komm. At kontanthjælp er stoppet i ca. 70 dage grundet denne udbetalte formue = Vedkommende skal leve af denne formue der overstiger de 10.000,- som man må ha' før der modregnes i kontanthjælpen.

Det er da at straffe den unge når kommunen modregner i en sådan lille formue. Per C

 

Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     20. april 2014 02:20  

 Per Christensen / DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com