Depression og angst informationer samt relaterede emner.

r11

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

  

Baggrund for dw Rådighedsbeløb info start  Dokumenter Sitemap - Indhold Tekst Link  Banner  link til depweb

  tilbageknap

 

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

  Klik dig direkte ind til  depressions og angst information

Alle sider herunder bliver opdateret når der er nyt om emnerne  den  13. april 2014

 Angst indledning & seneste nyt Depressions indledning & seneste nyt  Depressions vejledning   Hvad er depression?   Symptomer Behandling Depression om foråret   Artikler om angst   Angst teknikker Panikangst  Myter/Fakta om dep./angst 


Hjælp til psykolog

Spc. side for vejledende informationer om hjælp til psykolog

samt artikler der skrives om disse emner og med link. - SØGER DU PSYKOLOG? Læs her

Pressemeddelelse (Lånt Fra kilde DepressionsTidende nr 3. 2004)

 Hvorfor kan depressionsramte ikke få tilskud til psykologhjælp?

 Sygesikringen kan i særlige tilfælde yde tilskud til psykologhjælp. For eksempel til ofre for vold eller trafikulykker, til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom og pårørende ved dødsfald. Men ikke til depressionsramte, hvilket DepressionsForeningen undrer sig over. Hvordan adskiller depressionsramte sig fra de tilskudsberettigede? Hvad der det, der gør, at man har vurderet, at de har mere brug for psykologbehandling end depressionsramte?

Vi kan ikke lade være med at spørge os selv, om det kan være baseret på en forestilling om egen skyld. Et menneske, som bliver offer for en ulykke eller et overfald, bliver jo påført dette udefra, og er derfor ganske klart ikke selv skyld i sin situation.

Men er depression selvforskyldt?

Depression er på ingen måde selvforskyldt og udløses ikke nødvendigvis af en konkret begivenhed. Eksempelvis har forskning vist, at depression kan være arveligt betinget. Depression er en sygdom, der rammer i flæng, og som kan få alvorlige konsekvenser for den enkeltes evne til at deltage i livet; båd~ følelsesmæssigt, socialt og arbejdsmæssigt.

 Michael Dupont, formand for Praktiserende Lægers Organisation, har netop udtrykt ønske om at kunne henvise patienter med lettere depressioner til psykologhjælp ud fra en faglig vurdering.

DepressionsForeningen støtter de praktiserende lægers ønske og mener, at det også bør gælde for patienter med moderate og svære depressioner, når disse skønnes at være i stand til at modtage psykologbehandling. Psykologhjælp udelukker ikke medicinsk behandling, men kan derimod være et værdi- fuldt supplement til denne og nedbringe tilbagefaldsraten betydeligt, samtidig med at patientens livskvalitet forbedres.

 På Depressions Foreningens vegne Helle Wils, formand

FAKTA

Priser: Gældende fra 1.april 2006 (Vejledende og info her opdateret pr. Jan. 2007)
Psykologens honorar udgør pr. 1. april 2006 for første individuelle konsultation 767,52 kr., og klientens andel udgør kr. 307,00 kr., idet der ydes 60 % i tilskud fra Den Offentlige Sygesikring. For efterfølgende individuelle konsultationer udgør psykologens honorar 667,40 kr., og klientens andel udgør 267,00 kr. For konsultationer med barn under 16 år, hvor der medvirker pårørende, og for konsultationer, hvor der medvirker tolk, gælder særlige honorarer.

Der ydes tilskud til en afgrænset personkreds til op til 12 konsultationer, hvis der forligger en lægehenvisning. Mellem 200.000 og 250.000 danskere lider af depression.

 Kilde: Dansk Psykolog Forening.

r02


SØGER DU PSYKOLOG?

Hvor meget koster det?
En enkelt konsultation varer almindeligvis fra 45 til 60 min. Er man et par eller deltager flere er tiden ofte længere og prisen varierer derefter. Det er derfor en god ide at forhøre sig om de praktiske forhold hos den psykolog, du laver en aftale med.

Hvis der foreligger en lægehenvisning får man tilskud til psykologbehandling, således, at man selv betaler 312,00 kr. for første konsultation og 272,00 kr. for de følgende konsultationer.

Er man medlem af sygeforsikringen "Danmark" kan man få et yderligere tilskud. "Danmark" giver endnu kun tilskud til psykologbehandling, hvis du har en sygesikringshenvisning.

Med en henvisning i hånden kan du frit vælge blandt de psykologer, som er tilknyttet overenskomsten med sygesikringens forhandlingsudvalg.

I visse tilfælde kan kommunen efter bistandsloven yde hel eller delvis dækning for udgiften til psykolog. Reglerne administreres dog forskelligt fra kommune til kommune. Derfor tilrådes henvendelse til din bopælskommune.

Sygesikringstilskud til psykologhjælp

Personer omfattet af ordningen om sygesikringstilskud til psykologhjælp er:

Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
Trafik- og ulykkesofre.
Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
Pårørende ved dødsfald.
Personer, der har forsøgt selvmord.
Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet, såfremt den pågældende ifølge sygesikringsloven har ret til psykologhjælp (gruppe 1- og 2-sikrede).
Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
Tilskud til psykologhjælp er betinget af, at klienten har skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge eller vagtlæge. Henvisning skal senest være udstedt 12 måneder efter at den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte.

Henvisningen skal være psykologen i hænde senest en måned efter udstedelsen.

Den enkelte klient kan frit vælge, hvilken af de psykologer, der er tilknyttet sygesikringen, der ønskes behandling hos.

Der ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer, som kan gives individuelt, som topersoners konsultationer eller som gruppekonsultationer.

Priser: Gældende fra 1.april 2006
Psykologens honorar udgør pr. 1. april 2006 for første individuelle konsultation 767,52 kr., og klientens andel udgør kr. 307,00 kr., idet der ydes 60 % i tilskud fra Den Offentlige Sygesikring. For efterfølgende individuelle konsultationer udgør psykologens honorar 667,40 kr., og klientens andel udgør 267,00 kr. For konsultationer med barn under 16 år, hvor der medvirker pårørende, og for konsultationer, hvor der medvirker tolk, gælder særlige honorarer.

Personer, der kan modtage psykologhjælp i forbindelse med et kriseterapeutisk beredskab ved større ulykker og katastrofer, kan ikke opnå tilskud fra sygesikringen til psykologhjælp.

Oplysninger om psykologordningen kan fås ved henvendelse til det amt, hvor klienten har bopæl. Har klienten bopæl i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune, rettes henvendelsen hertil.

Psykologer, der er tilknyttet sygesikringen har, ud over uddannelsen til psykolog, gennemgået en klinisk efteruddannelse og er offentligt autoriserede. Alle psykologer anført i pjecen på hjemmesiden Dansk Psykolog Forening kan derfor yde behandling til alle de persongrupper, der er omfattet af overenskomsten. De enkelte psykologer har imidlertid haft mulighed for efter eget ønske at angive særlige interesseområder i relation til overenskomstens personkreds
Kilde: Dansk Psykolog Forening.


Psykolog Rasmus Marcusen har skrevet en række artikler, som hvert gives i et kort resume nedenfor, så læseren kan orientere sig om indholdet. - Hvis du vil læse alle artikler,  klikker du dig frem til hvor artiklerne er i sin helhed.
Klik på overskrifter i afsnit herpå, og du kommer til ønskede artikel på hans hjemmeside.

Der er sunde og usunde følelser - og en psykolog kan hjælpe dig med at skelne. Der er sunde følelser, som det er vigtigt at have kontakt til, fordi de informerer dig om dine behov og mulighederne for, at de kan opfyldes. Desuden indeholder de handleimpulser, som kan hjælpe dig til at tilpasse dig situationen. Dette kunne eksemplificeres med vrede i forbindelse med overtrædelse af ens grænser.

Der er to typer usunde følelser. Den første type usunde følelser står i vejen for de sunde følelser, der således ikke kan opfylde deres funktion. Dette kunne eksemplificeres ved at være nervøs for at vise vrede eller sårbarhed. Den anden type usunde følelser opstår ud fra et følelsesmæssigt sår snarere end ud fra bestemte situationer

Der gives en beskrivelse af de tre slags spiseforstyrrelser: 1) nervøs spisevægring (anoreksi), 2) nervøst betingede spiseanfald med efterfølgende opkastning (bulimi) og 3) overspisning førende til overvægt. Artiklens hovedvægt ligger dog i en fremdragelse af to forskellige forklaringer på, hvad spiseforstyrrelser er for noget. Den første forklaring går på, at spiseforstyrrelser er et forsvar, som sikrer personen mod at mærke forskellige belastende følelser. Den anden forklaring går på, at spiseforstyrrelser vedligeholdes af en bestemt måde at vurdere selvværd på - hvor man mener, at ens værdi som menneske altovervejende eller udelukkende skal ses i lyset af ens madvaner, kropsform og vægt, samt ens evne til at kontrollere disse aspekter.

Der gives først en beskrivelse af depression og de symptomer, der knytter sig til denne meget belastende tilstand. Dernæst omtaler jeg de forløb, som knytter sig til depression - både når depression behandles og når den ikke behandles. Der omtales også risikoen for, at depression bliver kronisk og vender tilbage, hvis man ikke får behandling i tide. Det meste af artiklen handler dog om en række forklaringer på, hvad depression er.

Den første forklaring mener, at depression er resultatet af en ond interpersonel cirkel, hvor ens negative forventninger til, om den anden vil acceptere en, bliver til en selvopfyldende profeti. Terapien omhandler i dette tilfælde en afbrydelse af den onde cirkel, eventuelt i forbindelse med et særskilt fokus på at træne sociale færdigheder.

Den anden forklaring på depression mener, at negativ tænkning og maladaptiv adfærd naturligt fører til depression. Terapien handler ud fra denne forklaring om at registrere og omstrukturere ens negative tænkning, og at opstille en række adfærdseksperimenter, som kan bevise for den deprimerede, at verden er et bedre sted at være, end personen umiddelbart antager.

Angst omfatter symptomtilstande som panikangst (angst som opstår pludseligt - gerne ledsaget af tanker om at dø), socialangst (angsten for at være sammen med andre mennesker), generaliseret angst (konstant indre uro og bekymringer i det daglige), agorafobi (angsten for at færdes udenfor eget hjem), enkeltfobi (angst for eksempelvis højder, offentlige steder eller lukkede rum), tvangstilstande (angsttilstand præget af tvangstanker og tvangshandlinger) og posttraumatisk belastningsreaktion (oplevelsen af angst flere år efter en traumatisk begivenhed)

 

Angst forklares ud fra to perspektiver. Kognitiv terapi handler i forbindelse med angst primært om identifikationen og omstruktureringen af katastrofetanker som "Nu dør jeg", "Jeg bliver sindssyg", "Jeg mister al kontrol" og "Hvis andre ser mig, vil de fordømme mig". Terapien omfatter både undersøgelser af, hvor realistiske disse tanker er, og kan også inddrage en række adfærdseksperimenter, der i små doser udsætter den angste person for det, som vedkommende er bange for. Man bliver ofte positivt overrasket over, hvor meget man egentligt kan holde til.

 

Sorg 

Der er tre slags sorg. Den første type kaldes sund sorg, og kan karakteriseres ved at være kort og intens, og ved at hjælpe den sørgende med at komme videre. Den anden type sorg er fraværet af sorg. Dette har den effekt, at såret i princippet aldrig heles, og at sorgen aldrig går over - og i stedet vil være langvarig og tiltagende. Den tredje type sorg er den overdrevne sorg, som ikke giver mening i relation til det konkrete tab. Man antager i stedet, at sorgen aktiverer et tidligere følelsesmæssigt sår, som man ikke har fået bearbejdet.

 

Sorgterapi handler først og fremmest om at tillade sig selv at føle sine følelser, også selvom de er tunge og meget sørgelige. Der beskrives i artiklen en række stadier, som man ofte ser i forbindelse med sorg. For det andet handler sorgterapi om at skabe sig en ny identitet efter tabet. Dette sker både ved at tale om det mistede, så man på en måde kan holde fast i det. Dette må dog ikke stå i vejen for at skabe sig en ny historie om sig selv, som også inkluderer andre mennesker, som bliver symboler for denne nye historie. Psykologen assisterer den sørgende i at bruge sine naturlige resurser, så personen kan komme oven på igen.

 

Lagt på depweb.dk efter indgået aftale med Rasmus Marcussen www.samtaleterapi.com/


Link til Psykologer:

Psykolog Vitha Weitemeyer
Buddingevej 306 - 2860 Søborg
Telefon: 60773814 - CVR: 32734766

Læs på hjemmesiden: http://vithaweitemeyer.dk

Du kan finde info om en anden psykolog i området på denne her http://www.psykolog-sorgenfri.dk/

Eller her:

Læs historien af kvinde der blev hjulpet ved hypnose.


Alt her på DepWeb.dk er kun vejledende informationer og skal tages med forbehold fra diverse 

artikler m.v.  - Søg derfor altid læge hvis du har Psykiske problemer og/eller anden form for 

sygdom.

 


Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     13. april 2014 21:36  

 Per Christensen / DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com