Depression og angst informationer samt relaterede emner.

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

Information & Nyheder om Psykolog

 


PSYKOLOGHJÆLP: Mange mennesker ville få det bedre, hvis de kombinerede  behandling med antidepressive midler med samtaler med en psykolog.  Læs på www.depression.netdoktor.dk 

Desværre erfarer speciallæge Hanne Calberg, at mange stadig oplever det som uacceptabelt at gå til en psykolog eller psykiater. Hun tilføjer, at mange patienter med fysiske lidelser også har psykiske problemer, som kan afhjælpes, mens de venter på at komme i behandling. 

Ofte er patienterne dog ikke klar over denne kombination af fysiske og psykiske problemer og tager derfor ikke imod tilbuddet om at komme til en psykolog.  

 

Hvad med betalingen?  Afsnit fra Svært at vælge terapeut: Citat  Endelig er der problemet med finansieringen af ens behandling. Det er gratis at gå hos psykiater fordi sygesikringen betaler. Derimod skal man almindeligvis selv betale for konsultationer hos psykologen. Problemet med psykiaterne er på den anden side, at nok er de gratis at bruge for den enkelte, men der er så få af dem, at de har ofte meget lang ventetid. Og man kan ikke vente tre-seks måneder på behandling, hvis man har en depression. Det betyder også at mange psykiatere føler at de må prioritere deres tid meget stramt. Derfor kan de ikke kan yde den service, som de egentlig gerne ville. Hvis psykiateren finder det er nødvendigt, kan han søge Sygesikringen om tilskud til selv langvarig psykoterapi. Ellers skal genhenvisning ske efter 15 gange. 
Der er imidlertid særlige tilfælde, hvor Sygesikringen har åbnet op for brugen af psykologer. I specielle tilfælde kan man få betalt 60 procent af honoraret til op til 12 konsultationer.  De specielle tilfælde er: røveri, volds - og voldtægtsofre  -  trafik- og ulykkesofre  -  pårørende til alvorligt psykisk syge personer -personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom  - pårørende til personer der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom,  pårørende ved dødsfald  -  personer, der har forsøgt selvmord, kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
Men henvisning skal ske fra egen læge eller vagtlæge. Henvisningen skal normalt udstedes senest seks måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen.  Oplysningskilde: Info/Citat fra: http://www.depression.netdoktor.dk   

(Hos lægen skal der så udfyldes et spc. blanket, og dette er nødvendigt for at lægen kan henvise dig til en psykolog.  ( Med tilskud fra forvaltningen så egenbetalingen ikke bliver så stor.)


Spørg psykologen? Har du et spørgsmål til en psykolog? Som har erfaring med både børn, unge og voksne. Så læs mere på: Læs mere på DepNet.dk hvor du også kan chatte med ligestillede og gæste chattere.


Nyheder om psykolog.

Læst og hørt på Tv, Radiostationer & på nettet m.v. 

 

Sept. 2014 Ny hjemmeside til børn og unge, der har psykisk sygdom tæt på

Psykisk sygdom kan give anledning til mange spørgsmål og bekymringer - ikke mindst hos de børn og unge, der står på sidelinjen som pårørende.

Selvom den unge pårørendegruppe er stor – lige nu lever mere end 500.000 danskere med en psykisk sygdom, mangler der tilbud på nettet med et specifikt psykiatrifokus. Derfor lancerer PsykInfo hjemmesiden Survivalkid.dk, der som noget helt nyt har psykisk sygdom i fokus og giver børn og unge i alderen 12-20 år mulighed for at chatte med en professionel rådgiver fra Region Hovedstadens Psykiatri.

www.survivalkid.dk  er en del af EU-projektet ”Børn som pårørende i psykiatrien”, som har kørt siden 2012. Hjemmesiden henvender sig til alle børn og unge, der har psykisk sygdom tæt på, og ingen spørgsmål er for store eller små, for behovene kan være vidt forskellige afhængig af den enkeltes alder og situation.

Kildested: http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Nyheder_ny/Nyheder_ny1/Aktuelle+nyheder/Ny+hjemmeside+til+b%C3%B8rn+og+unge+der+har+psykisk+sygdom+t%C3%A6t+p%C3%A5.htm

Kommentar/PerChr. En god nyhed for unge der har brug for at snakke med andre og være anonym.
 


8.6.2014 Psykolog: Kig mindre på diagnosen og mere på mennesket
Psykiatriske patienter vil tilpasse sig behandlernes forventninger for at få mere hjælp, viser forskning.

De forståelser, der ligger i psykiatrien, kan blokere for at inddrage patienters perspektiver i behandlingen. Samtidig forsøger mange patienter at tilpasse sig behandlernes forventninger for ikke at blive udskrevet. For mange betyder det, at de ender med ikke at få den hjælp, de har brug for, siger Agnes Ringer.

Naturen taler til ham, den mandlige patient som psykologen Agnes Ringer møder på en lukket psykiatrisk afdeling.

Han fortæller det kun til Agnes, for han er bange for at personalet på afdelingen med det samme vil kategorisere ham som værende skingrende skør.

- Og det er han jo ikke, siger han.

Han opfatter stemmerne i sit hoved som spirituelle, men hvis han siger det, vil han få at vide, at han mangler sygdomserkendelse. Og så risikerer han at blive opfattet som vanskelig eller usamarbejdsvillig.

Læs meget mere på Kildested: http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Naturvidenskab/2014/06/07220226.htm
Kommentar/PerChr. Må det blive valgt for fremtidens psykiske syge. For de trænger virkeligt til bedre forståelse og blive hørt så de kan komme videre.

 


30.3.2013 Guide: Hvornår skal du søge hjælp mod fobi?
Det kan være meget invaliderende, hvis en social fobi griber om sig. I yderste konsekvens kan folk miste jobbet,” siger Peter Nattestad, psykolog og ejer af Fobiskolen.dk.

Psykolog og ejer af Fobiskolen, Peter Nattestad, har set direktøren, der levede i frygt for, at klappen skulle gå ned under møderne.
Han har set sygeplejersken, der var skrækslagen for at ryste på hænderne, når hun tog blodprøver. Læs også: Sygeplejerske frygtede sine rystende hænder

Du skal gøre noget ved en social fobi, når du oplever, at det har en negativ betydning for din hverdag, råder Peter Nattestad.

”Nogle mennesker gør ikke noget. Måske tænker de, at det har jo stået på siden teenage-alderen. Men du behøver ikke accepterer ting, fordi de har været der i lang tid. Slet ikke hvis de har en negativ betydning i din hverdag.”

Kildested: Læs her link > www.avisen.dk/guide-hvornaar-skal-du-soege-hjaelp-mod-fobi_211094.aspx
¤ DW/PC Kommentar: Godt at der findes en sådan guide. Må den give hjælp til mange

Hver 14. er ramt
I en undersøgelse, som analysebureauet Wilke har lavet for Avisen.dk, svarer 36 ud af 501 adspurgte danskere, at de har en fobi, der i varierende grad påvirker deres arbejdsliv. Det svarer til hver 14. Det er særligt såkaldt social fobi. Det vil sige angst for at være sammen med andre mennesker, som der er tale om, siger eksperter til Avisen.dk

Pressemeddelelse (Lånt Fra kilde DepressionsTidende nr 3. 2004)

 Hvorfor kan depressionsramte ikke få tilskud til psykologhjælp?

 Sygesikringen kan i særlige tilfælde yde tilskud til psykologhjælp. For eksempel til ofre for vold eller trafikulykker, til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom og pårørende ved dødsfald. Men ikke til depressionsramte, hvilket DepressionsForeningen undrer sig over. Hvordan adskiller depressionsramte sig fra de tilskudsberettigede? Hvad der det, der gør, at man har vurderet, at de har mere brug for psykologbehandling end depressionsramte?

Vi kan ikke lade være med at spørge os selv, om det kan være baseret på en forestilling om egen skyld. Et menneske, som bliver offer for en ulykke eller et overfald, bliver jo påført dette udefra, og er derfor ganske klart ikke selv skyld i sin situation.

Men er depression selvforskyldt?

Depression er på ingen måde selvforskyldt og udløses ikke nødvendigvis af en konkret begivenhed. Eksempelvis har forskning vist, at depression kan være arveligt betinget. Depression er en sygdom, der rammer i flæng, og som kan få alvorlige konsekvenser for den enkeltes evne til at deltage i livet; båd~ følelsesmæssigt, socialt og arbejdsmæssigt.

 Michael Dupont, formand for Praktiserende Lægers Organisation, har netop udtrykt ønske om at kunne henvise patienter med lettere depressioner til psykologhjælp ud fra en faglig vurdering.

DepressionsForeningen støtter de praktiserende lægers ønske og mener, at det også bør gælde for patienter med moderate og svære depressioner, når disse skønnes at være i stand til at modtage psykologbehandling. Psykologhjælp udelukker ikke medicinsk behandling, men kan derimod være et værdi- fuldt supplement til denne og nedbringe tilbagefaldsraten betydeligt, samtidig med at patientens livskvalitet forbedres.

 På Depressions Foreningens vegne Helle Wils, formand


SØGER DU PSYKOLOG?

Hvor meget koster det?
En enkelt konsultation varer almindeligvis fra 45 til 60 min. Er man et par eller deltager flere er tiden ofte længere og prisen varierer derefter. Det er derfor en god ide at forhøre sig om de praktiske forhold hos den psykolog, du laver en aftale med.

Hvis der foreligger en lægehenvisning får man tilskud til psykologbehandling, således, at man selv betaler 312,00 kr. for første konsultation og 272,00 kr. for de følgende konsultationer.

Er man medlem af sygeforsikringen "Danmark" kan man få et yderligere tilskud. "Danmark" giver endnu kun tilskud til psykologbehandling, hvis du har en sygesikringshenvisning.

Med en henvisning i hånden kan du frit vælge blandt de psykologer, som er tilknyttet overenskomsten med sygesikringens forhandlingsudvalg.

I visse tilfælde kan kommunen efter bistandsloven yde hel eller delvis dækning for udgiften til psykolog. Reglerne administreres dog forskelligt fra kommune til kommune. Derfor tilrådes henvendelse til din bopælskommune.

Sygesikringstilskud til psykologhjælp

Personer omfattet af ordningen om sygesikringstilskud til psykologhjælp er:

Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
Trafik- og ulykkesofre.
Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
Pårørende ved dødsfald.
Personer, der har forsøgt selvmord.
Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet, såfremt den pågældende ifølge sygesikringsloven har ret til psykologhjælp (gruppe 1- og 2-sikrede).
Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
Tilskud til psykologhjælp er betinget af, at klienten har skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge eller vagtlæge. Henvisning skal senest være udstedt 12 måneder efter at den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte.

Henvisningen skal være psykologen i hænde senest en måned efter udstedelsen.

Den enkelte klient kan frit vælge, hvilken af de psykologer, der er tilknyttet sygesikringen, der ønskes behandling hos.

Der ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer, som kan gives individuelt, som topersoners konsultationer eller som gruppekonsultationer.

Priser: Gældende fra 1.april 2006
Psykologens honorar udgør pr. 1. april 2006 for første individuelle konsultation 767,52 kr., og klientens andel udgør kr. 307,00 kr., idet der ydes 60 % i tilskud fra Den Offentlige Sygesikring. For efterfølgende individuelle konsultationer udgør psykologens honorar 667,40 kr., og klientens andel udgør 267,00 kr. For konsultationer med barn under 16 år, hvor der medvirker pårørende, og for konsultationer, hvor der medvirker tolk, gælder særlige honorarer.

Personer, der kan modtage psykologhjælp i forbindelse med et kriseterapeutisk beredskab ved større ulykker og katastrofer, kan ikke opnå tilskud fra sygesikringen til psykologhjælp.

Oplysninger om psykologordningen kan fås ved henvendelse til det amt, hvor klienten har bopæl. Har klienten bopæl i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune, rettes henvendelsen hertil.

Psykologer, der er tilknyttet sygesikringen har, ud over uddannelsen til psykolog, gennemgået en klinisk efteruddannelse og er offentligt autoriserede. Alle psykologer anført i pjecen på hjemmesiden Dansk Psykolog Forening kan derfor yde behandling til alle de persongrupper, der er omfattet af overenskomsten. De enkelte psykologer har imidlertid haft mulighed for efter eget ønske at angive særlige interesseområder i relation til overenskomstens personkreds
Kilde: Dansk Psykolog Forening.

 

FAKTA

Priser: Gældende fra 1.april 2006 (Vejledende og info her opdateret pr. Jan. 2007)
Psykologens honorar udgør pr. 1. april 2006 for første individuelle konsultation 767,52 kr., og klientens andel udgør kr. 307,00 kr., idet der ydes 60 % i tilskud fra Den Offentlige Sygesikring. For efterfølgende individuelle konsultationer udgør psykologens honorar 667,40 kr., og klientens andel udgør 267,00 kr. For konsultationer med barn under 16 år, hvor der medvirker pårørende, og for konsultationer, hvor der medvirker tolk, gælder særlige honorarer.

Der ydes tilskud til en afgrænset personkreds til op til 12 konsultationer, hvis der forligger en lægehenvisning. Mellem 200.000 og 250.000 danskere lider af depression.

 Kilde: Dansk Psykolog Forening.


 

Hvad er forskellen på en psykolog og en psykiater? Læs her

 

Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     18. februar 2015 02:46  

 DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com