Depression og angst informationer samt relaterede emner.

Søg på DepWeb siderne


powered by FreeFind

Informationer & Nyheder om psykiatri.

 

 

Hvad er forskellen på en psykolog og en psykiater? Læs her

 


Information om psykiatri:

Tema artikler med link til relevante steder om psykiatri fra 2005 til d.d.

Lidt forord:

 

Endeligt er psykisk sygdom anerkendt til at give førtidspension.

Man mener så fra politisk side, at det så er slut med at den psykisk syge kan begå sig senere på arbejdsmarkedet. Og det er noget nonsens.

Jeg har selv tidl. skrevet og sagt under egen sagsbehandling: At få en periode med fred og ro på en førtidspension vil være til gavn for den psykisk ramte. Den syge har nemlig stor mulighed for at komme til hægterne igen og få en behandling der kan hjælpe på længere sigt. Og dermed vende tilbage til arbejdsmarkedet. Om ikke i fuld arbejdstid men på evt. deltid. Lidt a la det gl. pensionssystem hvor syge kunne få en midlertidig pension og evt. en delpension. Den ramte skulle derved ikke slæbes rund i systemet som en prøveklud. Lidt af samme holdning der nu skrives i Sinds nyhedsbrev.  Sagsbehandlere (Dem havde jeg stor skift af.) ville ikke høre tale om dette og jeg blev fastholdt i kontanthjælpssystemet i flere år.

 

Fortsæt kursen er mine ord.

Lad den psykisk ramte få fred i en periode. Og så kan spørgsmålet om en evt. tilbagevenden til arbejdsmarkedet blive taget op når den syge er kommet mere til hægterne igen. 

Per C/DepWeb.dk


Psykiatriens historie fra middelalder til nutid
Med omdrejningspunkt i Psykiatrisk Hospital i Århus, eller “Den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge”, som Hospitalet officielt blev kaldt ved indvielsen i 1852, fortæller vi her psykiatriens historie gennem udvalgte temaer
Det projekt, som vi bl.a. beretter om, er denne nye mønsteranstalt for sindssyge i Danmark, i mange år kendt som “Jydske Asyl”.
Som det fremgår af indholdsoversigten afdækkes psykiatriens historie fortløbende. Det enkelte tema beskrives ud fra sin samtids politiske og filosofiske strømninger Kildested: Ovartaci.dk/psykiatrihistorie

På Kristeligt Dagblad > Liv & Sjæl > Psykiatri kan du læse tema artikler

Dagbog fra den lukkede
Citat: Patienterne på den lukkede afdeling får typisk antipsykotisk medicin for at dæmpe symptomerne på deres sindssygdom. Her overvåger afdelingssygeplejerske Tina, at Michael tager sin medicin. Han får medicin under tvang, fordi han ikke frivilligt vil sluge de 12 dråber. Det foregår nu ret udramatisk, men medicinen har motoriske bivirkninger, der ofte får Michael til at stå og svinge lidt fra side til side, mens han skifter vægten fra den ene fod til den anden.

Maria skærer sig for at dæmpe smerten. Peter undrer sig over, at han engang kunne alt, men nu intet kan selv. Og Eva skælder hele tiden ud. Men alle på afdeling 52 drømmer om en dag at blive raske og komme ud i virkeligheden på den anden side af døren. Citat slut

Citat: "Politikens journalist Anders Legarth Schmidt og fotograf Miriam Dalsgaard har helt usædvanligt fået lov at følge hverdagen på en lukket psykiatrisk afdeling en uge."
Læs beretningerne fra Afdeling 52 ved Bispebjerg Hospital. Citat Slut

 Læs her dagbogen på > Politiken.dk


Kommentar: God og indsigtsfuld dagbog om livet på den psykiatriske afd. Det fremmer indsigten om det at være psykisk syg og vil forhåbenligt være med til "at fjerne tabuet om ikke at tale om psykiske lidelser" Åbenhed vil fremme forståelsen i befolkningen samt til at pårørende, venner m.fl vil være mere åben over for den psykisk ramte.
Og det er godt at der kan stilles spørgsmål til journalisten for mere viden om hans ophold.
Tak til politiken og den psykiatriske afd. for at den åbner indsigt. / af PerChr/DepWeb.dk

Klik ind: Stil et spørgsmål til Anders Legarth Schmidt om hans ophold og oplevelser

Her kan du læse om RegionH-Psykiatri


Psykiatri
Hvor mange psykisk syge er der i Danmark, og hvordan er det at være psykisk syg?
Få styr på fakta og psykiatriens historie. Mød eksperter, pårørende og psykisk syge her på siden.
(Kristeligt dagblad - Ekstern link)

Nye toner meldes nu ud vedr. psykiske sygdomme. Det kan forhåbentligt skabe mere åbenhed om lidelserne så vi kan blive fri for at det er tabu at tale om disse

Psykiatrien skal frem i lyset

Psykiatrien har stort set altid været et stedbarn i det danske sundhedsvæsen. Det skal ændres, lyder det fra regering og regioner.

Citat. Kræftområdet har fået et løft. Der har været afsat betydelige ressourcer til at bekæmpe ventetider på indgreb mod nyresten og grå stær. Nu står psykiatrien for tur.

Det er signalet fra sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) og formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), der nu lægger op til at sætte forholdene for de flere hundrede tusinde psykisk syge danskere øverst på den politiske dagsorden.

»Vi skylder noget her. Vi har kørt målrettet efter at forbedre indsatsen på kræftområdet og begynder nu at få gode resultater. Nu gælder det psykiatrien. Både de psykisk syge og medarbejderne skal føle, at de skal prioriteres lige så højt som de somatiske patienter (fysiske sygdomme, red.),« siger Jakob Axel Nielsen.

Stor national plan
Han vil bede Sundhedsstyrelsen om at udarbejde en national strategiplan for psykiatrien. Selv lægger han bl.a. vægt på, at der skal ske en udbygning af de specialiserede tilbud – f.eks. særlige tilbud for angstprægede eller for depressive patienter, og som også kan tage fat i nye problemområder som f.eks. »cuttere« og selvmordstruede »Panodil-piger«.

»Der skal både fokuseres på specialteams og på den socialfaglige indsats, ligesom det er vigtigt med en tidlig opsporing i forhold til børn og unge,« siger ministeren. Citat slut

Læs mere på kildesiden Berlingske.dk
 


Det svære valg af terapeut
Af Poul Videbech, professor i psykiatri, ledende overlæge
I denne artikel beskrives, hvad der skal til for at blive psykolog og psykiater, og hvilke krav man som patient skal stille til sin behandler.

Man skal se sig for, når man vælger terapeut.
Let til moderat depression og ukomplicerede angsttilstande kan som nævnt flere steder på disse sider med fordel behandles med samtaleterapi. Forskning peger på, at resultaterne er lige så gode som ved medicinsk behandling af disse tilstande. Desuden slipper man for de bivirkninger, som er ved medicinen.
Læs mere her


Hvad er socialpsykiatri? 
Begrebet Socialpsykiatri kunne oversættes til "socialt arbejde med sindslidende". Udgangspunktet er at støtte den enkelte sindslidende - som ikke længere er indlagt på et psykiatrisk hospital - til at kunne håndtere hverdagslivet. Dette kan også sammenfattes som støtte til personlig og social mestring 
Læs mere her om emnet: 

Psykiatriloven: Lidt om den her:
Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien
Justitsministeriets lov nr. 331 af 24/5 1989, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 2/12 1998, med følgende ændringslove indarbejdet: 
lov nr. 377 af 6/6 2002 (Indørelse af mulighed for aflåsning af patientstuer på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland), 
lov nr. 1371 af 20/12 2004 (Indførelse af mulighed for personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse).

Kapitel 1 - Lovens område m.v.
§ 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling må kun finde sted efter reglerne i denne lov. 
Stk. 2. Ved tvang forstås i denne lov anvendelse af foranstaltninger, som patienten modsætter sig.

Læs meget mere om loven her

ICD-10 - det udbyggede psykiatriske diagnosesystem

ICD står for International Classification of Diseases, og det er verdenssundhedsorganisationen WHO, der allerede for mange år siden fik udarbejdet dette særlige diagnosesystem for alle fysiske og psykiske lidelser. I 1989 blev systemet revideret for tiende gang og kaldes derfor ICD-10.

F00-09 - Organisk (incl. symptomatiske) psykiske lidelser.
F10-19 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer
F20-29 - Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser
F30-39 - Affektive sindslidelser
F40-49 - Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige symptomer
F50-59 - Adfærdsændringer forbundne med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer
F60-69 - Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstrukturen og adfærd
F70-79 - Mental retardering (åndssvaghed)
F80-89 - Psykiske udviklingsforstyrrelser
F90-98 - Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndommen eller adolescens

 


Nyheder om psykiatri.

Læst og hørt på Tv, Radiostationer & på nettet m.v. 

 

April 2014 Psykiatriske patienter ansat på lukket afdeling er en succes

Seks medarbejdere i psykiatrien, der alle tidligere har været indlagt, skal vise vejen ud for andre patienter i Region
Hovedstaden.
Anne Marie Rafferty er bipolar, og i 2007 blev hun indlagt på en psykiatrisk afdeling, efter hun havde forsøgt at begå
selvmord.

- Jeg var manisk og helt oppe at flyve. Det var skræmmende, fortæller hun om tiden efter sit selvmordsforsøg, hvor hun
blev indlagt på en lukket afdeling.

Retur til den lukkede

Efter flere indlæggelser - og en enkelt flugt - fik hun det bedre og blev udskrevet. Men i dag er hun tilbage - i en helt ny
rolle.

Hun er nemlig del af et pilotprojekt i Region Hovedstaden, der har ansat hende som mentor 30 timer om ugen på den
lukkede psykiatriske afdeling F2Ø på Frederiksberg.

- Jeg håber, at jeg er til gavn for patienterne og personalet, siger Anne Marie Rafferty.

Kildested: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/04/15/160114.htm
Kommentar/PerChr. Lyder som en rigtig god ide. Må det blive en stor succe på sigt til hjælp for de indlagte.
Mange politikere burde også prøve at være på en lukket afd. for med egne øjne at se hvordan det er at være indlagt som
psykisk syg.
Følg med på siden om det at være usynlig syg hvor der er gode temaer om emnet.
http://www.dr.dk/nyheder/tema/2014/usynligt_syg

 


 

Ikke-psykotiske lidelser
Citat: Mange ikke-psykotiske sindslidende med angst, depressioner eller mani får ikke relevant behandling i dag. Det betyder udgifter til sygedagpenge og i sidste ende førtidspension, som regionerne vil undgå med et specialklinik i hver region til behandling af 2.000 mennesker... Citat slut

Fakta:

Citat: Læs udspillet i sin helhed på www.sind.dk i pdf

Læs hele artiklen på kildested / Nyhedsbrev 16.10.2007: www.clh.dk/

Second opinion til sindslidende [25|09|07]
Som de første tilbyder Region Sjælland at sindslidende, som er i behandling, kan få en 'second opinion' fra en ny psykiater.

Citat: Psykisk syge i Region Sjælland får nu et sted at de kan henvende sig, hvis de føler sig fejlbehandlede i psykiatrien. Fra oktober vil Ambulatorium for 'Second Opinion' i Roskilde tilbyde patienter, der allerede er i behandlingsforløb, et møde med en anden psykiater end den vante.

Overlæge Jørgen Nystrup er initiativtager til det nye tilbud, som han vurderer vil kunne hjælpe mange sindslidende, som er usikre på deres egen behandler.

''Det værste er, hvis der er dårlig kemi. Det kan også være, at man er usikker på om man får den rigtige behandling, eller om diagnosen er den rigtige'', siger overlæge Jørgen Nystrup til P4 Sjælland. Cita slut

Læs mere på kildested i nyhedsarkiv http://www.clh.dk/

Danske Regioners bud på udfordringerne i psykiatrien
Danske Regioner har som oplæg til satspuljeforhandlingerne 2008 - 2011 fremlagt regionernes bud på de vigtigste udfordringer i psykiatrien.

I oplægget rettes fokus mod retspsykiatri, opsøgende behandlingstilbud, ikke-psykotiske lidelser og børne- og ungdomspsykiatri.

Kildested www.sind.dk


Milliarder på vej til psykiatrien
Regionerne har en ambitiøs plan, og regeringen er klar med pengene til hårdt tiltrængte forbedringer af indsatsen for landets langt over 100.000 psykiatriske patienter. På høje tid, mener ekspert.

Citat: Efter årtiers økonomisk smalkost i psykiatrien er der nu både ambitiøse planer og penge på vej til markante forbedringer af indsatsen for landets over 100.000 psykisk syge. Landets regioner og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) bebuder samstemmende, at der skal rettes op på de nedslidte fysiske rammer og den generelle mangel på behandlingstilbud i psykiatrien.

»Vi har haft stort fokus på de fysiske sygdomme, mens de psykisk syge er blevet skubbet bagud. Hvis vi ønsker et sundhedsvæsen i verdensklasse, må dette område også med. Vi skal give flere mennesker en kvalificeret hjælp til at få et bedre liv,« siger formand for Danske Regioner Bent Hansen (S), der lægger op til at tilføre psykiatrien yderligere 1,5-2 mia. kr. over de kommende fire-fem år.

Danske Regioner præsenterer på en konference i dag et udspil til en national handlingsplan med en stribe nye initiativer som f.eks. 50 flere senge inden for retspsykiatrien, et landsdækkende net af klinikker for folk med angst, depressioner og spiseforstyrrelser og en øget indsats for at forebygge selvmord.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er også parat til at skaffe flere penge til psykiatrien enten gennem de årlige
økonomiforhandlinger med regionerne, via de såkaldte satspulje-midler eller over finansloven.

»De psykisk syge fortjener at blive hevet ud af den skygge, som de føler, de har befundet sig i. Vi skal virkelig understøtte psykiatrien, som tager sig af samfundets absolut svageste borgere,« siger Jakob Axel Nielsen. Citat slut

Læs mere på kildesiden Berlingske.dk


10.9.2013 De psykisk syge skal ikke udsættes for flere lappeløsninger
En psykiatri i verdensklasse kræver prioritering og penge.
Citat: Psykisk sygdom er vores største folkesygdom, der berører mere end to millioner danskere hver eneste dag. Enten fordi de har en psykisk sygdom eller er pårørende.

Hvert år koster psykiske sygdomme det danske samfund mere end 55 milliarder kroner, og i undersøgelser peger danskerne på, at psykisk sygdom er en af de allervæsentligste sundhedsudfordringer for Danmark i de kommende år.

Lige nu er der mere end almindeligt fokus på psykiatrien: Regeringens psykiatriudvalg er ved at lægge sidste hånd på en række anbefalinger, der skal danne grundlag for, at regeringens nationale handleplan for en psykiatri i verdensklasse, der er ligestillet med fysisk sygdom.

Vi deler til fulde regeringsgrundlagets ambition om, at psykiatrien skal ligestilles. Men skal vi have en reel ligestilling, der gør en forskel for både medarbejdere, psykisk syge og pårørende, kræver det en markant politisk indsats og prioritering i forhold til den kommende nationale handleplan Citat slut

Kildested: Læs her mere her link > http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/
¤ DW/PC Kommentar: Må politikerne leve op til at vi får en bedre psykiatri med en god behandling af de psykiske syge.
Læs de indkomne indlæg under artiklen. Der findes gode info.


13. aug. 2013 Psykiatriske patienter får skåret 15-20 år af deres liv
En helt almindelig dansker kan se frem til blive omkring 80 år gammel. Men lider den helt almindelige dansker af en alvorlig psykisk sygdom, der kræver indlæggelse i psykiatrien, bliver livet dramatisk forkortet med 15 år for kvinder og 20 år for mænd, så personen udånder i en alder af gennemsnitligt 60 til 65 år.

Ny undersøgelse
Det viser den første store nordiske undersøgelse af overdødelighed blandt borgere med psykiske sygdomme. Forskere i Danmark, Sverige og Finland undersøgte i alt mere end 270.000 personer, som i perioden 2000-2006 mindst én gang blev indlagt på et psykiatrisk hospital. Psykiatriske patienter mister så mange leveår, at deres levealder ligger på niveau med Verdensbankens tal for levealder i lande som Sudan (61 år), Pakistan (65 år) og Yemen (65 år).

»Disse alarmerende tal kræver handling for at forhindre den høje dødelighed«, skriver forskerne fra Sverige, Finland og Danmark i en videnskabelig artikel om undersøgelsen, som er publiceret i det anerkendte online-tidskrift PLOS ONE.

FAKTA:
Så mange i behandling

120.000 borgere er årligt i psykiatrisk behandling for en psykisk sygdom.

De bliver behandlet på de psykiatriske centre over hele landet.

Nogle er indlagt på åbne afdelinger, hvor de frit kan komme og gå, mens andre har brug for at være på en lukket psykiatrisk afdeling, da deres sygdom er mere alvorlig.

Patienter, som ikke har behov for indlæggelse, kommer på distriktspsykiatriske centre, hvor de får medicin og har samtaler med læger.

Personer, som begår kriminalitet under indflydelse af en psykisk sygdom, bliver dømt til enten ambulant behandling eller behandling på en retspsykiatrisk afdeling.
Kildested: Læs her link > http://politiken.dk/indland/
¤ DW/PC Kommentar: Der findes flere link på politikens side om relaterede emner. De er værd at læse for en forståelse af emnet.


27.04.2012 Psykiatrien: Hurtig diagnose er gevinst for psykisk syge
Regeringens diagnosegaranti vil også gavne den svage gruppe af psykiatriske patienter, som lige nu er kastebold mellem lægerne, siger Dansk Psykiatrisk Selskab.
Fremover vil der ifølge regeringen ikke gå mere end en måned, før patienter får stillet deres diagnose i nye, specialiserede centre. Dansk Psykiatrisk Selskab jubler, for det vil hjælpe en stor gruppe ekstra svage patienter.

- Diagnosecentre vil blive en kæmpe gevinst for de psykiatriske patienter. Det vil forhåbentlig betyde en mere standardiseret måde at diagnosticere patienterne på, så de hurtigt kan få lavet en udredning og dermed kan henvises til et relevant behandlingsforløb, siger næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab, Thomas Middelboe, til Berlingske Nyhedsbureau.

Læs mere på kildestedet: www.b.dk/politiko/psykiatrien-hurtig-diagnose-er-gevinst-for-psykisk-syge

06.02.12 Psykisk syge går stille på jobbet
Et flertal mener, at det kan gå ud over karrieren at fortælle om sin psykiske sygdom.
Danskerne har ikke svært ved at humpe rundt på jobbet med foden i gips, mens de fortæller deres kolleger om skistyrt eller vrede ekskoner.

Omvendt mener de fleste danskere, at det kan gå ud over karrieren at fortælle om en psykisk sygdom - og hver femte har ligefrem løjet om årsagen til sygefraværet, hvis det bunder i en sindslidelse, viser tal fra Psykiatrifonden.

Svarene bekymrer fondens formand, Anne Lindhardt. Hun peger på, at psykiske sygdomme fortsat er et tabu, selv om det ikke behøver at tage længere tid at komme sig over en let depression, end det tager at komme sig over et brækket ben.

»Ønsket om at gå mere stille med dørene, når det handler om psykiske sygdomme, er desværre ikke fuldstændigt ubegrundet: Tabuer og fordomme er stadig meget udbredte på området og kan forværre tilstanden for de berørte, hvis vi ikke sætter ind med indsatser, der kan nedbryde fordommene,« siger Anne Lindhardt.

Læs mere på kildestedet: Epn.dk Job

¤ DW/PC Kommentar: Hvor ville det være godt hvis dette tabu og fordomme kunne blive fortid så de ramte kunne tale mere åbent om det at være ramt af depression m.v. Så ville meget være nået.


Jan. 2012 Opdaterede info om emnet.
Ordliste over psykiske sygdomme / Danske Regioner
Du kan slå ord op i ordbogen enten via den alfabetiske oversigt eller ved at søge efter ordet. Ord markeret med understregning
betyder, at ordet selv optræder som et opslagsord. Klik ind her

Om Danske Regioner
Danske Regioner er interesseorganisation for de fem danske regioner
Foreningens mission er at varetage regionernes interesser nationalt og internationalt.
Klik ind her www.regioner.dk/

EN AF OS: Bliv frivillig:
Alle kan være med i landskampagnen EN AF OS – og alle kan være med til at gøre en forskel. Man kan f.eks. være med som frivillig eller ambassadør. Ved at være med i kampagnen kan man være med til at sprede kampagnens budskaber og derved være med til at nedbryde de fordomme og den – ubevidste eller bevidste – diskrimination, der ofte findes omkring psykisk sygdom.

Landskampagnen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet: Alle er og skal føle sig som ’EN AF OS’.
Landskampagnen EN AF OS begyndte den 10. oktober 2011 og fortsætter frem til 2015.
Klik ind her www.en-af-os.dk/


24.12.2011 Psykisk syge slår fordomme ihjel
Virksomheder, der allerede har sindslidende medarbejdere, er langt mere åbne overfor at ansætte flere, end virksomheder, der ingen har.
De virksomheder, der ikke har folk med sindslidelser ansat, er også de mest skeptiske, når psykisk syge søger arbejde.

Det viser en årsrapport fra SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd.

Virksomheder, der allerede har folk med psykiske lidelser ansat, ser anderledes på det.

"Psykiske sygdomme er på mange måder noget, der bliver set skævt til i samfundet. Men når man har erfaringer med den slags personer, så er man også mere positiv. Så er man mindre utryg ved, hvad det vil sige at arbejde sammen med en person med en psykisk sygdom," siger Frederik Thuesen, der er forsker på SFI og står bag rapporten.

Læs mere på kildestedet Avisen.DK

¤ DW/PC Kommentar: Glædeligt at flere og flere tør ansætte psykisk syge. Må det fortsætte i de kommende år til at flere virksomheder gør dette.

 



Hvad er forskellen på en psykolog og en psykiater?

Hvad er forskellen på en psykolog og en psykiater?
(Nu opdateret med seneste info i citat. Klik dig ind og læs mere om emnet via link.) I nævnte artikler findes der flere link til relevante emner på siderne.

Hvor kan jeg få hjælp?
Opdateret af Poul Videbech, professor i psykiatri, ledende overlæge

Hvordan kan min egen læge hjælpe mig?
Vedvarer dine gener i ugevis og går de ud over dit arbejde eller dit forhold til andre mennesker, bør du opsøge din egen læge.
Han kan lytte til dine problemer, også selvom du måske ikke synes, du rigtig fejler noget. Angst og depression kan opstå i kølvandet på personlige kriser og kan kræve professionel hjælp. Din egen læge kan også henvise dig til anden behandling som for eksempel psykiater eller psykolog.

Du skal have en henvisning fra din egen læge, hvis du skal have tilskud til behandling eller medicin. Derfor bør din egen læge være det første sted, du henvender dig, hvis du har problemer. Måske kan du også finde hjælp et af nedennævnte steder.

Psykolog eller psykiater - hvad er forskellen?
Der er både ligheder og forskelle på psykologer og psykiatere; begge kan hjælpe i mange af de samme situationer.
Læs artiklen her

Læs flere informationer om psykologer her


 

Læs betingelser for brug af depweb og indhold.

tilbageknap

     18. februar 2015 02:47  

  DW Grundlagt 3.1-2001 2014  Til startsiden / Forsiden af depweb.dk

DebWeb Hosted By: One.Com